Xây dựng phần mềm theo yêu cầu

Tư vấn, thiết kế và triển khai phần mềm và ứng dụng di động (APP) theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.